THEATER ERASMUS – DE TOEKOMST OP DE PLANKEN

← terug
Een leidraad tot en met 2015

De wereldbevolking stijgt in leeftijd en blijft langer actief. Het 65-jarige Theater Erasmus mag, kan en wil daarbij niet achter blijven. De afgelopen vijf tot tien jaar lijkt de wereld echter meer veranderd dan in vele jaren daarvoor. Dat zal de komende vijf tot tien jaar niet anders zijn. Verenigingen krijgen een andere rol in onze samenleving en worden meer en meer losse verbanden, de druk op de positie van Nederlandstaligen in Brussel zal blijven toenemen en nieuwe technologieën zullen of nog minder mensen naar het theater lokken of op zijn minst ook het toneel zelf beïnvloeden.
Wil het door Roger Van de Voorde opgerichte Erasmus daarin kras, kranig en krachtig meedoen, is een open en flexibele instelling nodig. Daarbij kunnen we echter uitgaan van een aantal vaststellingen, zoals die afgelopen maanden zijn gedaan, tijdens uitgebreid overleg met leden en een bredere kring van belangstelleden.
Bij deze legt Theater Erasmus daarom de volgende zaken en aandachtspunten vast voor de komende jaren, tot en met 2015, als leidraad en houvast, om in positieve, optimistische en creatieve sfeer aan de slag te blijven. Daarbij gaan we ook uit van een doelstelling, die nauw aansluit bij de praktijk van Erasmus gedurende de geschiedenis van 65 jaar.

DOELSTELLING:
Theater Erasmus is een groep enthousiaste toneelliefhebbers, die ervaring en traditie paart aan hoge kwaliteit en vernieuwing. Uitgangspunten daarvoor zijn ongebondenheid, onafhankelijkheid en een vrijwillig karakter. Doel is om op creatieve wijze het publiek een originele en Nederlandstalige visie te geven op onze wereld van nu, toekomst en historie. Daarbij staan de vrije keuze door de regisseur en de productieleiding voorop, zowel wat betreft de keuze van toneelvoorstellingen als de vormgeving van theaterproducties.

LEIDRAAD VOOR DE KOMENDE JAREN:
In Anderlecht liggen de wortels van Erasmus (Erasmus werd in 1945 opgericht in Kuregem en vond in de loop der jaren onderdak bij CBA, VCA, CVA en nu Zinnema). Met een contract met Zinnema dat loopt tot en met de zomer van 2013 blijft die verankering voorlopig gegarandeerd. Voorstellingen in Anderlecht en Zinnema blijven daarom het doel, hoewel incidenteel en bij wijze van proef er gedacht kan worden aan het produceren van voorstellingen met andere, gelijk gezinde groepen, eventueel op locatie, in combinatie met voorstellingen in Anderlecht. Het feit dat Theater Erasmus tot en met zomer 2013 één van de huisgezelschappen is van Zinnema biedt de komende jaren rust en de gelegenheid om gedetailleerde vorstellen uit te werken voor de langere termijn.
We blijven gehecht aan onze zelfstandigheid. Samenwerking met andere gezelschappen of verbanden is mogelijk, maar zal alleen plaatsvinden wanneer deze qua karakter of doelstelling aansluiten bij Theater Erasmus. Daarbij zijn voorstellingen die gebaseerd zijn op andere disciplines, zoals dans of muziek, niet uitgesloten, maar het brengen van kwalitatief theater blijft het primaire uitgangspunt. Om de samenwerking met andere gezelschappen, bijvoorbeeld binnen een Brussels kader, te vergroten, zullen we bekijken of het organiseren van een abonnement of combitickets met andere groepen mogelijk is, zo mogelijk in het kader van Zinnema. Ook bestuurlijke en of technische samenwerking behoort in principe tot de mogelijkheden.
De regisseur heeft de vrije keuze over welke stukken geproduceerd worden en blijft ook de verantwoordelijkheid en keuze houden voor het samenstellen van de spelerskern voor een voorstelling. Dit alles gebeurt in goede samenspraak met het bestuur en de productieleiding. De artistiek verantwoordelijke in het bestuur kan wel in nauw overleg met de vooraf vastgelegde regisseurs zorgen voor een goede afstemming, om te komen tot een goede variatie van voorstellingen, waarbij de regisseur echter verantwoordelijk blijft voor de productie.
Deelname aan competities is niet bij voorbaat uitgesloten, maar zal alleen gebeuren als dit ook op een langere termijn voor alle betrokkenen mogelijk is, zowel in artistiek, organisatorisch als financieel opzicht. Met andere woorden: competities kunnen, als we er allemaal voor willen gaan.
● Om de werkzaamheden optimaal te organiseren, gaan we uit van een relatief klein bestuur van circa vijf tot zes personen, maar doen we wel een beroep op vrijwilligers voor bepaalde deeltaken. Dat gebeurt nu al voor regie en productieleiding. Recentelijk is er ook een werkgroep communicatie opgestart. Deze vrijwilligers zullen rechtstreeks rapporteren aan het bestuur, dat de eindverantwoordelijk blijft houden. Voor de bijgevoegde lijst van verdere externe taken zullen op zo kort mogelijke termijn verdere vrijwilligers gezocht worden. Deze aanpak volgt op algemene wens van de leden, na uitgebreide discussie.
● Het decor blijft in overleg met de gemeente Anderlecht opgeslagen in een opslagruimte van de gemeente, waarvoor indien nodig, een beperkte bijdrage betaald zal worden.
Theater en het organiseren van voorstellingen blijven de kerntaak. De organisatie van andere evenementen zal alleen plaatsvinden als deze passen in het kader van voorstellingen of functioneel zijn voor het realiseren van de doelstelling.
Communicatie is in het huidige tijdperk van essentieel belang. De werkgroep communicatie zal blijven zoeken naar de juiste werkwijze om te kunnen blijven reageren op snel veranderende communicatiemogelijkheden. (Om communicatie en betrokkenheid bij voorstellingen te vergroten, zal in samenspraak met de regisseur, ook actief uitgenodigd worden om repetities door een bredere groep dan de direct betrokkenen te laten bijwonen.)

← terug